داستان راهینو

تیم راهینو

مشارین راهینو

مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد

محیا صادقی نیا

مشاور برنامه ریز

یاسمن محمدی امین

مشاور برنامه ریز

مژده احمدیان

مشاور برنامه ریز

ریحانه کاشانچی

مشاور برنامه ریز

اساتید راهینو

مدرس زبان انگلیسی
مدرس علوم و فنون
مدرس فلسفه و منطق
مدرس ریاضی و فیزیک
مدرس زیست شناسی
مدرس ریاضی تجربی
مدرس زیست شناسی
مدرس ریاضی انسانی
مدرس ریاضی
مدرس زبان انگلیسی

محمدعلی صفری

مدرس پایه ششم

استاد فاطمه حفیظی

مدرس فیزیک

استاد سپیده سپهری

مدرس زیست شناسی

استاد حمیدرضا رمضانی

مدرس زبان و ادبیات فارسی

استاد امیرحسین حکمت‌پور

مدرس ریاضی

استاد محمودرضا بدیعی

مدرس شیمی

مشاورین برنامه ریز

یاسمن محمدی امین

مشاور برنامه ریز

محیا صادقی نیا

مشاور برنامه ریز

مژده احمدیان

مشاور برنامه ریز

سمانه

مشاور برنامه ریز

ریحانه کاشانچی

مشاور برنامه ریز

پرسنل راهینو

عیسی محمودزاده

مدیر عامل

مهدی عبدالکریم زاده

مدیر ارشد

علی زواری

کارشناس کلاس

نرجس منصوری

کارشناس امور ماز

ریحانه اسلامی

کارشناس مشاوره

مریم قپانی

سرپرست امور مالی