مشاورین متوسطه دوم

جهت دیدن مشاورین کلیک کنید

مشاورین متوسطه اول

جهت دیدن مشاورین کلیک کنید

اساتید متوسطه دوم

جهت دیدن اساتید کلیک کنید

اساتید متوسطه اول

جهت دیدن اساتید کلیک کنید

پرسنل و کادراجرایی متوسطه اول و متوسطه دوم

محمدمهدی طالبی​

مدیر محتوایی
مدیر متوسطه اول
مدیر متوسطه دوم
مدیر مــاز

زینب طبلچی

کارشناس متوسطه اول
کارشناس ماز
کارشناس مشاوره متوسطه دوم

یاسمن محمدی‌امین

کارشناس کلاس متوسطه دوم
کارشناس امورمالی

دپارتمان مشاورین متوسطه دوم

مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور برنامه‌ریز
مشاور برنامه‌ریز
مشاور برنامه‌ریز
مشاور برنامه‌ریز

دپارتمان اساتید متوسطه دوم

مدرس زبان انگلیسی
مدرس زبان عربی
مدرس فلسفه و منطق
مدرس ریاضی و فیزیک
مدرس زیست شناسی
مدرس ریاضی تجربی
مدرس زیست شناسی
مدرس ریاضیات تجربی، ریاضی، انسانی
مدرس علوم و فنون
مدرس زبان انگلیسی

دپارتمان مشاورین متوسطه اول

مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد
مشاور ارشد

دپارتمان اساتید متوسطه اول

استاد حمیدرضا رمضانی

مدرس زبان و ادبیات فارسی

استاد امیرحسین حکمت‌پور

مدرس ریاضی

استاد محمودرضا بدیعی

مدرس شیمی

استاد فاطمه حفیظی

مدرس فیزیک

مدرس هوش کلامی و عددی
مدرس هوش تحلیلی و ریاضی

استاد سپیده سپهری

مدرس زیست شناسی