حسین اسماعیل پور

  • دانش آموخته رشته‌ی آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • مدرس زبان انگلیسی در مؤسسات مختلف
  • مشاور تخصصی رشته‌ی زبان
  • مؤلف دفتر برنامه ریزی راهینوت
  • تولید کننده‌ی محتوای انگلیسی
پخش ویدیو