ریحانه کاشانچی

 • دانشجوی مشاوره خانواده دانشگاه کاشان

 • شرکت در اولین دوره ی مشاوره ی موسسه راهینو

 • دارای مدرک های:
  مشاورشو راهینو و
  ضروریات مشاوره ی تحصیلی دکتر نکویی
  مشاوره ی تحصیلی حرفه ای دکتر نکویی
  و اصول و فنون مشاوره و راهنمایی

 • مشاور متوسطه دوم موسسه راهینو

 • عضویت در خانه خلاق دانشگاه کاشان

 • پشتیبان و کارشناس آموزشی اردوی مطالعاتی
پخش ویدیو