سارا نجیبی

  • دانشجوی روزانه سال چهارم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • سابقه‌ی برگزاری برنامه‌های آموزشی و تفریحی برای دبیرستان‌های تیزهوشان و نمونه‌دولتی کاشان و نجف‌آباد
  • سابقه‌ی همکاری با موسسه‌ی نسل امید و آموزش پرورش