کوثر صرامی

  • دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
  • نفر اول هفتمین دوره مشاورشو مجموعه آموزشی راهینو
  • عضو انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه کاشان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰
  • سردبیر نشریه فرآیند انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه کاشان ۱۴۰۱ – ۱۴۰۰
پخش ویدیو